България Сърбия газова връзка

Обект:

Разширение на газопреносната инфраструктура на " Булгартрансгаз ЕАД" ЕАД
паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница

Изпълнител:

Възложител:

Булгартрансгаз ЕАД

Какво сме правили ?

Лабораторни изпитвания : Определяне степента на уплътнение. Лабораторните изпитвания
включват: обемната плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък, Максимална обемна
плътност на скелета при оптимално водно съдържание