Институт по транспортна инфраструктура осъществява консултанската си дейност чрез дружеството си - Смарт Синерджи Консулт

Основни дейности

 • Изготвяне на бизнес модели и финансови анализи;
 • Подготовка, реализация и изпълнение на проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти.
 • Подготовка на документации във връзка с приложимите разпоредби на Закона за обществени поръчки.
 • Прединвестиционно проучване за идентифициране на нуждите от финансиране и потенциални възможности за финансиране по различни схеми и фондове;
 • Подготовка на анализ разходи-ползи, финансов анализ и бизнес план;
 • Подготовка на апликация за кандидатстване с проектно предложение;
 • Подготовка на административни документи и бюджет; 
 • Разработване на пакет от документи за тръжни процедури;
 • Осъществяване на предварителен, текущ и последващ преглед на документации за възлагане на обществени поръчки в съответствие със ЗОП и одобреното за финансиране проектно предложение
 • Оценка на проекти
 • Управление на проект;
 • Мониторинг и проверки на място; 
 • Документални проверки, в т.ч.: административен, финансов и технически преглед на финансов отчет, искане за плащане, отчет за напредъка, в т.ч. придружаващите ги документи; 
 • Разработване на системи за финансово управление и контрол;
 • Изготвяне на функционални анализи;
 • Анализ и актуализация на вътрешни актове на администрацията;
 • Изготвяне на регионални анализи (вкл. SWOT анализи);
 • Изготвяне на секторни и териториални стратегии;
 • Социално-икономически и маркетингови проучвания;
 • Изготвяне и водене на кореспонденция с Управляващ/Финансиращ орган в т.ч. изготвяне на справки и доклади за напредъка;
 • Организиране на обучения и провеждане на срещи и обществени обсъждания;
 • Изпълнение на дейности за информация и публичност; 
 • Одит на проекти, бюджети и дейности;
 • Администриране на нередности
 • Отчитане на проект;
За контакт с нас : bdimitrova@synergybg.com

Изграждане на пазар за цветя „Оряхово“, гр. София, реализиран с финансовата подкрепа на Инструментa JESSICA – съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа; 

Модернизиране на Стадион „Верея“, гр. Стара Загора – I и II фаза, реализиран с финансовата подкрепа на Инструментa JESSICA;

Модернизиране на 4 мултифункционални спортни съоръжения и 2 мултифункционални детски съоръжения за игра на открито, в общините Монтана и Враня по Програмта за ТГС България –Сърбия 2014-2020 г.;

Апликационен формуляр, „План за устойчива градска мобилност“  програма Хоризонт 2020 –  гр. София;

Проектни предложения за Енергийна ефективност на предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

Проектно предложение за внедряване на иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

Подготовка и управление на проект за предприемачество и капацитет за растеж на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

Изготвяне на финансови и социално-икономически анализи по ОПРР 2014-2020, съгласно Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи 2014-2020 на ЕК 

Подготовка на проектни предложения за трансгранично сътрудничество по инструменти за предприсъединителна помощ

Пред-проектни проучвания за интегриран градски транспорт 2014-2020 

Подготовка на проектни предложения в областта на градското развитие и благоустройство 

Подготовка на проектни предложения за реконструкция на улици и пътища по Оперативна Програма за развитие на селските райони на общини;

Подготовка на проектни предложения за реконструкция и ремонт на културна инфраструктура, в т.ч. паметници на културата 

Подготовка на проекти образователна инфраструктура 

Актуализиране на системи за финансово управление и контрол 

Разработване на документи за изменение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ловеч, в съответствие с Методическите насоки на МРРБ;

Разработване на Насоки за кандидатстване по грантови схеми на Министерство на здравеопазването – Норвежка програма;

Изготвяне на прединвестиционно проучване за проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември при с. Ветрен“;

Изготвяне на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци;

Подготовка на инвестиционни програми по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

Разработване на концепция по програма Хоризонт 2020

Изготвяне на проект за Модернизация на системите за външно изкуствено осветление

Клиенти и партньори

ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ СУБЕКТИ

Министерство на здравеопазването

Национално сдружение на общините на РБ 

Общини на територията на РБ

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Общински търговски дружества

Юридически лица с нестопанска цел 

Юридически лица със  стопанска цел, в сектор строителство, образование, спорт и транспорт;