„ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД)“ В ГР. СИЛИСТРА“

Възложител

Община Силистра

„ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ”

Възложител

Община Павликени

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) НА ГРАД РОМАН“

Възложител

Община Роман

„ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ”

Възложител

Община Русе

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ МЕЖДУ СЕЛАТА КАЛОЯНОВЕЦ И ЛОВЕЦ ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 5+459

Възложител

Община Стара Загора

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ПЪТ I-7 „АМ „ТРАКИЯ“ – ЛЕСОВО“ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 245+872 ДО КМ 322+545

Възложител

Агенция Пътна Инфраструктура

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОЦЕНКА ПО ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОБЕКТ: „АМ „СТРУМА“ ЛОТ 0, ОТ П.В. ДАСКАЛОВО ПРИ КМ 19+495 ДО П.В. ДОЛНА ДИКАНЯ ПРИ КМ 37+098“

Възложител

Агенция Пътна Инфраструктура

„Одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Мост над р. Дунав /Дунав мост/, Републикански път І-2 Русе – Разград от км. 0+000 до км. 1+057 – на етап „технически проект“;

Възложител

Агенция Пътна Инфраструктура

ПЪТ III- 609 (КАЗАНЛЪК – О.П. СЛИВЕН) – РАДУНЦИ – КРЪСТЕЦ – ПЛАЧКОВЦИ – ТРЯВНА – ЦАРЕВА ЛИВАДА – ДРЯНОВО – ГОСТИЛИЦА – БУРЯ –(III-406),УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 23+500, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 23,500 КМ

Възложител

ОПУ Стара Загора

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) НА ГРАД РОМАН“

Възложител

ОПУ Габрово

Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: „Път III-301 от км 0+000 до км 11+730“

Възложител

ОПУ Плевен

Изработване на идеен проект и пуп-парцеларен план/план за изменение на улична регулация за северен пътен възел „Трапезица“ При км 101+000 на път I-5 „Русе–Бяла–Вел. Търново“ (Свързване с път III-514)

Възложител

Агенция Пътна Инфраструктура

Генерален план за организация на движението на град Велико Търново

Възложител

Община Велико Търново