СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ПРОЕКТИРАНЕ И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

За Нас

„Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД има издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор издадено от началника на ДНСК с № РК-0807/06.06.2019г.

В проектантската си дейност залагаме на имплементирането на нови технологии и научни разработки, като още в първия си проект „Генерален план за организация на движението на град Велико Търново“ използвахме модела ARSA за анализ на риска от пътнотранспортни произшествия и за първи път, в Република България, при реализиране на Генерален план за организация на движението беше използван Одитор по пътна безопасност.

Научноизследователската ни дейност е свързана с разработване и интегриране на научни трудове и продукти в практиката. Основните акценти са „Пътна безопасност“, „Градска среда“ и „Лабораторни изпитвания“.