„В НАУКАТА НЯМА КЪСИ ПЪТИЩА“

За Нас

 

 

Портфолиото на Института по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ) включва направления, които са съобразени с изискванията на инвестиционния строителен процес, с поглед 20 години напред, със създаване на качествени кадри и специалисти, с възможности за развитие на научния потенциал в България.  Доказателство за това са утвърдените партньорски взаимоотношения през годините с УАСГ, реализираните съвместни проекти с други Университети, включително такива от Виена, Дрезден, Щутгарт, Ниш, Белград, Писа, Бреша, Гранада, както  и браншови организации, много от които международни.

Целта на съвместната ни работа с УАСГ и други научни организации е да поддържаме и надграждаме дейности и инициативи, чрез които да способстваме наука и  бизнес  да работят  заедно за развитието на транспортната инфраструктура, което е полезно за всички участници в строителния процес.

НАПРАВЛЕНИЕ 1

Независима Строителна Лаборатория  при ИТСИ

Лабораторията е акредитирана под № 230 ЛИ със заповед № А 139 от 15.04.2019г. на изпълнителния директор на ИА „Българска служба по акредитация“. Първата си акредитация лабораторията получава през 2013година

Лабораторията извършва:

  • изпитвания на основни строителни материали

  • контролни полеви измервания за окачествяване на изпълнени СМР

  • изготвя рецепти за асфалтови смеси

Лабораторията притежава:

  *внедрена Система за управление- БДС EN ISO/IES 17025

  *акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Независимата лаборатория е структуроопределящо направление в работата на Института и неговото развитие като научна институция. Особеност или по-скоро предимство на Лабораторията е съвместната ни работа с УАСГ и Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“. От една страна представяме изследвания и експертизи на лабораторни изпитвания за нуждите на науката- нови материали, рецепти (всичко онова, което докторанти и дипломанти изследват в своите научни разработки), а от друга предоставяме нашата материална база и специалисти за провеждане на учебни практики и семинари на студенти.

Доказателство за експертизата и компетентността на Екипа от специалисти, който работи в Лабораторията са нашите клиенти и партньори- държавни структури, строителни компании, инвеститори, проектанти, строителен надзор и частни лица.

Ние имаме ползотворни сътрудничества с лаборатории, университети и организации, както в България, така и извън страната. По този начин успяваме да отговорим на потребностите на по–голям спектър от контрагенти и повишаваме значително качеството на предлаганите услуги. В годините Строителната лаборатория на Института се утвърди като необходимия и независим експерт между бизнеса, държавната и общинска администрация.

Лабораторията развива своето портфолио в синхрон с развитието на строителните технологии и влагането на различни материали, така че от една страна да изпитва и контролира процеса на строителство, но от друга да създава нови продукти, които  гарантират изпълнението на качествени обекти, ефективно и щадящо за  околната среда.

История

Хронологичното развитие на Института по транспортно строителство и инфраструктура е неизменна част от развитието на Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при УАСГ. Какво се случва за десетгодишния период от създаването на Института до днес:

• 2011 г. - Група асистенти от катедра „Пътища“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия, водени от стремежа  за развитие на научноизследователската и научно-приложната дейност, подобряване на образователния процес, решава да приложи световния опит, който позволява на Висшите училища да развиват научна и развойна дейност в конкурентна пазарна среда- реализация на научни разработки, внедряване и продажба на такива и посредничество при трансфера на технологии между научните центрове и бизнеса.

 Те стартират различни инициативи- създаване на нови учебници и учебни помагала, промяна на учебните и стажантските програми, отваряне на образованието към потребностите на бизнеса, търсене на партньорства с чуждестранни инженерни и технологични университети. Подкрепени от ръководството на Катедрата и Университета учените концентрират част от своите усилия, знания и опит в организацията и  провеждането на „Национална конференция по пътища с международно участие“, която до днес привлича учени, специалисти, представители на държавни и местни власти от пет континента.

• 2012 г. - Дружество „Инфраструктура и транспортно строителство“.   По инициатива на проф. Николай Михайлов, ръководител на Катедра „Пътища“ се създава дружеството, което има за цел да елиминира административните пречки пред екипа за реализиране на инициативите ( научни форуми, семинари, тематични вечери, дискусии, касаещи  развитието на транспортната инфраструктура и

Новото юридическо лице започва успешно да се развива в две направления – организацията и провеждането на „Национална конференция по пътища с международно участие“ и издаването на научното списание „Транспортно строителство и инфраструктура“.

Дружеството е структурирано, така че в него  работят основно членове на катедра „Пътища“. По този начин се осигурява възможност, както за развитие на състава на Катедрата, така и за финансово обезпечаване на бъдещите идеи и инициативи.

• 2016 г. - Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ). Дружеството „Инфраструктура и транспортно строителство“, е преструктурирано, сменя се собствеността, както и се разширяват целите и обхвата на дейност. Основната цел на ИТСИ е да бъде мост между бизнеса и науката в търсенето на оптимален баланс между индустрия, иновационни технологии, екология и аплицирането на високо ефективни структурни решения, които са полезни и  практични  за бизнеса и в същото време подпомагат развитието на науката.

В партньорство със Сдружение „ Български форум за транспортна инфраструктура“ и PIARC се издава електронно, двуезично научно списание „Транспортна инфраструктура“. До него имат достъп студенти, докторанти, преподаватели от висши Университети и училища, експерти, браншови организации и строителни компании.

• 2017 г. - създава се ново направление към Института„ Независима строителна лаборатория „ с откриване на три лаборатории  в градовете София, Плевен и Бургас.

2019 г. - ИТСИ открива  Научноизследователски център „Безопасни пътища“ в УАСГ

• 2019 г. - към портфолиото  на института се добавя направлението „ Строителен надзор и консултантска дейност“.

Визия

       Нашата визия е да развиваме науката, научноизследователската и научно приложната работа, чрез добри идеи, адекватни ресурси и дейности, които развиват  академичния състав и позволяват младите да се обучават изпреварващо спрямо реалната икономическа среда. Повишаването качеството на обучение и преподаване за студенти и докторанти ще гарантира изграждането на устойчива и ефективна инфраструктура, в полза на хората.

Мисия

 Създаване на стабилна връзка администрация – наука – бизнес, в която науката има балансираща роля, роля на независим, категоричен и акуратен арбитър и консултант. Ние вярваме, че науката, предвид своя генезис и специфика има потенциала да води обществото към развитие, което гарантира устойчивост и просперитет, обещава бъдеще в професионалната кариера на млади архитекти, инженери , преподаватели - учени.

Новини

На 17.07.2020 г. „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД сключи договор за предоставяне на БФП №: BG16RFOP002-2.073-4697-C01  за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Проектът ще подпомогне нормалното функциониране на „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД в условията на извънредната епидемиологична обстановка.

Проект №: BG16RFOP002-2.073-4697-C01  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Настоящият проект ще окаже влияние върху постигане на положителен ефект по отношение на „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв.                                                                          

Бенефициент: „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД

Начало на проекта: 17.07.2020 г.

Край на проекта: 17.10.2020г.

 

 

 

0001 (1)